Sunday August 27th, 2017
4:00 AM to 9:00 AM

Madhya Kailash
Sardar Patel Rd, Sriram Nagar, Taramani,
Chennai